Ieder van ons heeft ongeveer dertien maal meer kans op een hartstilstand dan op een dodelijk verkeersongeluk.  Jong, oud, sportief of niet maakt helemaal niet uit.  Als er binnen de zes minuten kan gestart worden met reanimeren en gebruik gemaakt wordt van een AED toestel is de kans op overleven zeer hoog.  Onze gemeente beschikt over zes dergelijk defibrillator toestellen die als beschutting meestal onopvallend werden opgesteld. Ons voorstel om in de nabijheid van elk toestel duidelijk zichtbaar het groene AED-logo op te hangen werd dan ook door de gemeenteraad goedgekeurd.

N-VA Jabbeke heeft steeds kritisch gestaan ten opzichte van het nieuwe SPC te Jabbeke. Zeker wat het financiële plaatje betreft.  Teruggaan in de tijd is echter niet mogelijk.  Daarom moeten de mogelijkheden van dit centrum ten volle aangewend worden om de bevolking van Jabbeke maximaal gebruik te laten maken van deze investering. Samen met de andere centra in onze deelgemeenten moet dit de plaats bij uitstek zijn voor ontmoeting en gemeenschapsvorming.

 

Lees meer: Het SPC Jabbeke ontbreekt een fulltime functionaris

Een eigen stempel drukken als lid van een gemeenteraad waar één partij een volstrekte meerderheid heeft, is niet eenvoudig.  Toch slaagde de N-VA fractie erin om naast oppositie voeren ook eigen agendapunten door de gemeenteraad te laten goed keuren.

We stellen al lang aan de kaak dat er een ernstig gebrek is aan communicatie naar de burger.  De gemeentelijke website is hier een goed voorbeeld van.  Structureel is het een verouderd concept, niet aangepast aan de huidige vereisten voor smartphones en tablets.  Inhoudelijk een ramp waar een kat zijn eigen jongen niet in terugvindt.  Op vraag van de N-VA stemde de gemeenteraad in om toe te treden tot de rechtenverkenner.  Aan de hand van een link op de gemeentelijke website kan elkeen hierdoor vrij eenvoudig een overzicht raadplegen van zijn sociale rechten.

Bij de bevolking leeft het gevoel dat er gebrekkig gecommuniceerd wordt bij nakende wegenwerken.  Daarom verkreeg de N-VA een engagement van het bestuur om voortaan tijdig en beter te communiceren naar de betrokkenen.

Ook op vlak van leefbaarheid en veiligheid werden eigen initiatieven door de gemeenteraad aanvaard.  Wij zorgden voor een extra afvalophaling tijdens de kerstperiode wanneer door feestdagen Jabbeke twee weken dreigde uit de boot te vallen.

Naar aanleiding van de wekelijkse markt te Jabbeke ontsierden maanden aan een stuk losstaande verkeersborden het straatbeeld.  N-VA pleitte voor de plaatsing van vaste verkeersborden waardoor de dorpskern weer wat fraaier werd.

Op het grondgebied van alle deelgemeenten bevinden zich in totaal een zestal hartritme toestellen. Deze toestellen missen hun doel wanneer ze in een noodsituatie niet tijdig gevonden worden.  Op vraag van de N-VA worden deze toestellen binnenkort beter aangeduid.

Tijdens de gemeenteraad van 7 september ll. werden de jaarrekeningen van 2014 ter goedkeuring voorgelegd. Het was andermaal een bevestiging dat in het verleden de bewindvoerders in Jabbeke decennia lang een traject volgden dat uiteindelijk resulteerde in een nooit geziene beroerde financiële toestand.  De N-VA legde niet alleen meermaals de vinger op de wonde met het aanklagen van dit wanbeheer maar zal als oppositiepartij ook kritisch de evolutie blijven opvolgen en meewerken aan een betere toekomst.

Nieuwe transparante en duidelijke rapportering
 
Gezien steeds meer gemeenten financieel in ademnood kwamen, besliste de Vlaamse regering in 2010 dat de gemeenten de beleids- en beheerscyclus (BBC) dienden te hanteren bij het plannen, budgetteren en rapporteren van hun beleid.  Gevolg is dat er zowel transparant en duidelijk gerapporteerd wordt naar de bevolking als verantwoording afgelegd wordt tegenover verschillende controle-instanties.  Opvallend niet naar de zin van het bestuurscollege van onze gemeente want de BBC regels werden pas toegepast vanaf het beleidsjaar 2014.  De uiterste deadline opgelegd door de Vlaamse regering.

 

Lees verder - De jaarrekeningen 2014 doorgelicht

Publieke studeerplaatsen waar studenten kunnen samen komen zijn momenteel hot. Veel studenten verkiezen om collectief te studeren in stille studeerruimtes. Het samen zijn met  vrienden en medestudenten inspireert en motiveert jongeren tijdens de blokperiode.  De bibliotheken in Jabbeke lenen zich daar niet echt toe omdat er teveel afleidende en storende elementen zijn.

Lees meer: Samen studeren tijdens de examenperiode

 Op de gemeenteraad werd aangekaart dat de inhoud van de kleine huisvuilzakken niet correct is volgens een onderzoek van Test-Aankoop. Een kleine huisvuilzak zou een inhoud van 40 liter hebben, maar in praktijk gaan het maar om 34 liter. Dit terwijl mensen wel een retributie van 0,90 euro betalen.

Lees meer: Jabbeke verdeelt foute huisvuilzakken

Jaarlijks plant het schepencollege in december een gemeenteraadszitting tijdens de kerstvakantie. Dit telkens om in extremis wijzigingen in de begroting en essentiële financiële ingrepen te agenderen.  Hiermee hopen ze vooral onder de radar te blijven met maatregelen die blijk geven van een slecht beleid. Ditmaal in december was de agenda niet anders. De begroting die begin 2014 werd opgemaakt, bleek niet realiseerbaar en moest daarom dramatisch aangepast worden. Tevens moest het amper één jaar oude meerjarenplan drastisch worden bijgestuurd. Oorzaak van dit alles is de uit de hand lopende financiële gezondheid van onze gemeente.

De voornaamste aanpassingen

Voor 7 mio investeringen voorzien in 2014 konden wegens geldgebrek niet uitgevoerd worden.  Er kwamen geen nieuwe perscontainer, informatica, bureelbenodigdheden noch machines voor gemeentewerken. Ook werden bijna alle dringende werken tot nader order uitgesteld.
De reeds in 2014 doorgevoerde besparingen en verhogingen van tarieven bleken onvoldoende om bijkomende maatregelen te vermijden.  Vanaf 2015 worden dan ook heel wat subsidies verminderd of afgeschaft. Ook zullen bedrijven meer belastingen betalen voor het gebruik van bedrijfsruimte en stijgen zowel de aanvullende gemeentebelastingen als de opcentiemen.
Hierbij refereert onze burgemeester naar de ons omliggende gemeenten waar de belastingen hoger liggen dan bij ons. Niets  is minder waar. Onze inwoners betalen reeds jaren heel wat meer belastingen.  Na deze belastingverhoging wordt dit verschil alleen maar erger.

Lees meer - Slecht bestuur resulteert in belastingverhoging en uitstel van investeringen

Dit regionaal artikel verscheen in het Nieuwsblad op 26 juni 2014. Daags voordien verscheen ook al een algemeen artikel over de schuld van alle Vlaamse gemeenten.  Daar bleek de gemeente Jabbeke de slechtst scorende gemeente te zijn met een schuld van 167 Eur per inwoner. Journalist Koen Theuns van het Nieuwsblad vroeg burgemeester Daniël Vanhessche enige verduidelijking en vroeg ook de oppositie naar hun standpunt. Als sterk geïnteresseerde in de gemeentefinanciën mailde ik het standpunt van de N-VA fractie. Maar zoals het spijtig genoeg veel te veel gebeurt, werd uit ons antwoord slechts enkele punten weergegeven. De oppositie wordt niet alleen in de gemeenteraad monddood gehouden...

Lees het volledig antwoord Nieuwsblad: Jabbeke heeft hoogste tekort per inwoner

Sedert de wekelijkse markt in Jabbeke plaats vindt, worden de weggebruikers er met mobiele verkeersborden op gewezen dat het elke vrijdag van 6:00 tot 14:00 verboden is te parkeren rond het marktplein en verder in de Dorpsstraat richting Caverstraat.

 

Lees verder - Voorstel verwijderen mobiele verkeersborden aanvaard

Terwijl de meeste overheden de bevolking sensibiliseren om zuiniger om te springen met energie, verspilt de gemeente Jabbeke het belastingsgeld aan onnodige verwarming- en elektriciteitsuitgaven.  

Op een dag in maart van dit jaar dreigde een minivoetbal wedstrijd te worden onderbroken door een elektriciteitpanne in het nieuwe vrijetijdscentrum.  Ware het niet dat na overleg met de uitbaters van het vrijetijdscentrum men op het schitterend idee kwam de wedstrijd verder te laten doorgaan in de oude gemeentelijke sporthal in de Kapellestraat.   Dit gebouw doet vandaag wel geen dienst meer als sporthal maar het was een goed alternatief.  Achteraf kon men alles terug afsluiten en  terugkeren om gebruik te maken van de douches in het nieuwe vrijetijdscentrum.

Eens binnen in de oude gemeentelijke sporthal  was de verrassing groot. Er werd een enorme verspilling van energie vastgesteld.  De kleedkamers van de verlaten sporthal werden verwarmd alsof ze nog steeds dagelijks in gebruik waren.  Erger nog, het was er snikheet.  De centrale verwarming draaide op volle toeren.
In de kantine stelde men een tweede verkwisting vast.  Alle drankkoelkasten stonden met de deuren open en draaiden op volle kracht.

Lees meer: Enorme verspilling van energie te Jabbeke

De website van de Lokale Politie Kouter geeft maandelijks een overzicht van de geplande bemande snelheidscontroles.
Bijvoorbeeld voor de maand februari werd volgend overzicht gepubliceerd.
  •     Dinsdag 05 februari 2013
  •     Zaterdag 09 februari 2013
  •     Woensdag 13 februari 2013
  •     Maandag 25 februari 2013
Hou er rekening mee dat steeds bijkomend niet-geplande controles mogelijk blijven!
 
Wie toch tegen de lamp loopt kan in onderstaande tabel de gangbare boetes terugvinden.

Lees meer: Website Lokale Politie kondigt controles aan

Lees het artikel van professor Carl Devos over het conflict tussen N-VA en het ACW. Centrum Rechts tegen Centrum Links.
Carl Devos is Belgisch politicoloog aan de Universiteit Gent en schrijft een eerlijke en echte analyse over het ACW en de verzuiling van de federale overheid in het algemeen.

Het winterweer bedekte op maandagavond 14 januari ons land met een 15cm dik sneeuwtapijt. De ochtendspits verliep wat moeilijk maar met het strooien van tonnen zout werden de meeste Vlaamse wegen vrij vlug sneeuwvrij gemaakt.
Met temperaturen rond het vriespunt bleef de sneeuw echter liggen waardoor ook de fietspaden sneeuwvrij werden gemaakt. In onze gemeente gebeurde dit echter maar half... Langs de Gistelsteenweg werden de fietspaden ontruimd van het ronde punt met de Aartrijksesteenweg richting Brugge maar niet richting Gistel.

Lees meer: Sneeuwvrije fietspaden... niet richting Gistel

In de gemeenteraad van 17 december 2012 werd de goedkeuring gegeven voor ‘de aankoop van drie bijkomende opslagcontainers, type zeecontainer RAL 9005 voor een algemene toepassing van het VTC Jabbeke voor een geraamde kostprijs van 12.221 €’.

Inderdaad bijkomende containers… want met de verhuis van de vereniging ‘Scouts Permeke Jabbeke’ naar het VTC  in augustus 2012 bleek dat er met de bouw van de Jabbeekse tempel geen rekening was gehouden met het feit dat de scouts over heel wat tenten beschikt die toch een ruime bergingsplaats vereisen.  Om dit probleem op te lossen werd op 3 september 2012 door het schepencollege toen reeds beslist om, binnen haar delegatie, een dergelijke container aan te schaffen.
Deze container kan je zien vanop de parking van het VrijeTijdsCentrum.

Lees meer: Aankoop zeecontainers... gerechtvaardigd?