De jongste gemeenteraad bevestigt het vermoeden dat het verkiezingsmoment een grote rol speelt in het investeringsbeleid van het college van burgemeester en schepenen te Jabbeke.  Na een aantal jaren van investeringsluwte, besparingen en bovendien verhoging van belastingen acht men de tijd terug rijp om volop te investeren.  Niet zozeer dat men hierbij enkel streeft naar een maximale welvaart voor onze burgers, maar vooral ook naar een optimalisatie van het eigen voordeel. Het college handelt enkel opportunistisch en wil vooral haar mandaat verlengd zien met de volgende verkiezingen. 

Reeds opeenvolgende legislaturen stijgen de gemeentelijke investeringen heimelijk naar een buitengewoon niveau in aanloop naar de verkiezingen. De onderstaande grafiek toont ook een dergelijke onmiskenbare electorale tendens in de omvang van de gemeentelijke investeringen tijdens de vorige en huidige bestuursperiode.

De grafiek toont vanaf 2016 wat gebudgetteerd werd.  Dit betekent dat een aantal geplande investeringen ongetwijfeld nog wat zullen schuiven waardoor de komende electorale piek binnen een tweetal jaar een onmiskenbare gelijkenis zal vertonen met de vorige. Je merkt ook dat elke belastingverhoging of –verlaging strategisch wordt ingepland. Een belastingverlaging wordt best ingepland zo dicht mogelijk vóór de verkiezingen, een verhoging wordt het beste uitgesteld tot na de verkiezingen.

Op deze manier wil men het beleid kracht bij zetten en de inwoners overtuigen dat het huidig bestuur dit beleid moet voort zetten.  Inwoners evalueren bovendien ook het bestuur door dit te spiegelen aan de buurgemeenten.  Waarom kan een nieuw gemeentehuis in een buurgemeente en in Jabbeke niet? Waarom blijft onze dorpskern er verloederd bij liggen terwijl andere gemeenten dit reeds lang hebben aangepakt? Waarom kan een prachtige sportaccommodatie in een buurgemeente wel en bij ons niet? 

Daarom plant men nu vlug een inhaalbeweging met ondermeer de renovatie van het gemeentehuis te Jabbeke, een nieuwe voetbalkantine, een nieuwe tennisfaciliteit, de heraanleg van de Dorpsweg, de Oude Dorpsweg en de Aartrijksesteenweg, de realisatie van trage wegen en enkele cruciale restauraties. Tijdens de aanloop naar de verkiezingen van 2012 werd hoofdzakelijk geïnvesteerd in het imposante sport- en cultuurcentrum te Jabbeke waardoor net deze projecten in de ijskast werden gezet.

N-VA Jabbeke is uiteraard niet tegen het investeren in jeugd, sport, bouwkundig erfgoed, een mooie dorpskern.  Dit kan echter pas gebeuren als Jabbeke terug financieel gezond is en goed bij kas zit. Vandaag zijn er alvast nog geen tekenen dat dit het geval is. De schuldenlast loopt echter op tot meer dan 30 miljoen euro.  Een aantal bouwprojecten moet dringend inkomsten genereren, maar lopen bovendien vertraging op.

Gezien men na een belastingverhoging en tijdens het aanhouden van een hoge schuldgraad net nu terug start met investeren, kan men suggereren dat hier sprake is van puur machtsbehoud op kap van onze bevolking.