In de gemeenteraad van maandag 22 oktober 2018 werd goedkeuring gevraagd om 27.000 euro vrij te maken voor het plaatsen van een tijdelijke ijspiste aan het SPC te Jabbeke tijdens de kerstperiode van 20 december tot 13 januari. 
De manier waarop dit agendapunt door het schepencollege voorgesteld werd, was nog maar eens een voorbeeld van slecht en onkundig beheer van het belastinggeld van onze inwoners.  Het toont bovendien eens te meer aan dat met een volstrekte meerderheid, het schepencollege zich nooit geroepen voelt om een goed voorbereid dossiers voor te leggen aan de gemeenteraad.  Waarom veel moeite doen als elk dossier steeds probleemloos wordt goedgekeurd door de eigen slaafse raadsleden.

Buiten een offerte van één leverancier en de stelling dat dit als een experiment moet gezien worden, waarbij zal gepoogd worden om maximaal terug te verdienen via private organisatoren, huurgelden en cafetaria ontvangsten, was er geen uitgewerkt dossier voor handen.

Om een oordeel te vormen of het plaatsen van een ijspiste verantwoord is, dien je toch te weten wie die private organisatoren zijn, hoe huurgelden zullen gegenereerd worden of hoeveel die cafetaria inkomsten zullen zijn.  Bovendien was er ook geen inschatting gemaakt wat er exact moet terugverdiend worden.  Naast de huur van de ijspiste heb je vermoedelijk ook nood aan bijkomende tenten en standjes.  Maar vooral wat zullen de kosten zijn van water en elektriciteit.
Nergens konden de raadsleden verifiëren of hiervan een inschatting is gemaakt noch of hier rekening werd mee gehouden in een kosten baten analyse.

Bovendien vind ik het ook belangrijk dat wij als gemeentelijke overheid nadenken over de ecologische voetafdruk van een dergelijke ijspiste. We zijn het aan onszelf verplicht om een voorbeeld te stellen naar onze inwoners. In het verleden werden al bescheiden inspanningen geleverd, maar gaan we nu plots het roer omgooien met de aankondiging dat overal de lichten weer zullen branden en we ook nog eens een ijspiste vier weken lang energie zullen laten verslinden?

Lees meer: Is een ijspiste tijdens de kerstperiode verantwoord?

Na de lokale verkiezingen van 2012 verloor het Vlaams Belang in Jabbeke zijn enige zetel. Dit was hoofdzakelijk het gevolg van het grote succes van N-VA Jabbeke die meteen bij de eerste deelname vijf zetels binnen de gemeenteraad kon behalen. Vlaams Belang bleef verbitterd achter. Na een winterslaap van zes jaar probeert het Vlaams Belang terug een zetel binnen te halen met het verspreiden van onwaarheden en leugens. Vooral onze fractie wordt verweten geen oppositie te hebben gevoerd. Niets is echter minder waar. De N-VA fractie heeft in de gemeenteraad zes jaar hard gewerkt. We hebben het schepencollege wanneer nodig steeds op de korrel genomen. We zijn tussengekomen in vele dossiers. Ook het dossier ‘Varsenare-Noord’. Ook het dossier ‘Gemeentehuis’ waar de fractie heeft tegen gestemd! Zes jaar lang hebben we druk uitgeoefend om de schuld verder af te bouwen. Met resultaat.
 

Lees meer: Vlaams Belang: Een verloren stem!

Was de verkiezingsstrijd een tienkamp waarin de eerste kamp gewonnen wordt door de partij die het meeste borden kan plaatsen, dan stond de CD&V nu 1-0 voor. Zelfs zonder deelname van hun bordenkampioen worden alle weilanden en tuinen van Jabbeke momenteel ontsierd door borden van de huidige meerderheid. Naast het feit van de vreselijke ecologische voetafdruk zorgt dit uiteraard ook voor een enorme pollutie in het straatbeeld.

Het verbaast me een beetje dat zij blijven vasthouden aan het idee dat het aantal borden zal bepalen hoe de kiezer zal stemmen op 14 oktober.  Geef toe, borden plaatsen is niet meer van deze tijd.  Een partij die vandaag nog halsstarrig en massaal blijft borden plaatsen is niet meer in staat om een gemeente te besturen die duurzaamheid wil uitstralen. Onze gemeente verdient in de eerste plaats bestuurders met een duidelijke en moderne visie.

Lees meer: Eerste kamp: borden plaatsen 1-0 voor CD&V

Buurthuis ‘De Post’ moet Marie-Jeanne vervangen.

De gemeente plant de opstart van een buurthuis in het gebouw waar de Post momenteel gelegen is. De echte reden van dit initiatief is de sluiting van café De Tijger in de dorpskern van Jabbeke. Het authentieke café van Marie Jeanne had duidelijk ook een sociale functie gezien het een opvangnet was voor heel wat mensen.  Dit dreigt nu weg te vallen. Op zich is het buurthuis dus een goed initiatief alleen gaat het de belastingbetaler weer handenvol geld kosten gezien het nooit zelfbedruipend kan zijn.  Men hoopt op heel wat vrijwilligersinitiatief om het buurthuis uit te baten. Maar toch voorziet men reeds 30.000 euro op jaarbasis voor de inzet van een zelfstandig gerant.  Samen met het onderhoud en verwarming van het gebouw, de aankoop van het meubilair opnieuw een behoorlijke hap uit het budget.

Met een goede langetermijnvisie om de dorpskernen levendig te houden was er met het verdwijnen van café De Tijger vandaag geen nood aan een dergelijke ontmoetingsplaats. Men heeft nooit aandacht gehad om een aantrekkelijke dorpskern te creëren waar er dynamiek is voor een bloeiend gemeenschapsleven met florerende handelszaken en gezellige horeca.

Als er al geen leegstand en verkrotting is, ruimen de meeste handelspanden plaats voor omvangrijke appartementsblokken. Bovendien wijken alle activiteiten uit naar het sport- en cultuurcentrum buiten de dorpskern.

Hierbij reeds enkele foto's van het toekomstig buurthuis.

In december vorig jaar klaagde ik de onveiligheid van het e-loket op de gemeentelijke website aan.  Bij het aanmelden aan de hand van beveiligingscodes werden alle persoonsgegevens en paswoord onbeveiligd via het http-protocol over het internet verstuurd. Misbruik van deze gegevens door cybercriminelen was hierdoor zeer reëel. Bovendien wees ik het bestuur er op dat aanmelden via electronische identiteitskaart niet mogelijk was alhoewel het e-loket van Jabbeke het wel aanbiedt.

Gezien het de taak van de gemeente is om de gegevens van haar inwoners goed te beschermen werd in de gemeenteraad gevraagd om deze onaanvaardbare situatie met hoge prioriteit aan te pakken.  Dit werd toen door de bevoegde schepen weggewuifd met een aantal documenten die zouden aantonen dat het e-loket als veilig wordt aanzien.

Ondertussen heeft de gemeente ingezien dat het e-loket helemaal niet voldeed aan de veiligheidsvoorschriften en wordt ondertussen het https-protocol (Secure) gebruikt om beveiligd gegevens uit te wisselen via het e-loket. Bovendien werden ook de aanmeldingsprocedures uitgebreid en verbeterd.

In maart 2016 voorspelde ik reeds dat de electorale investeringspiek was aangevangen en dat er bovendien met de investeringen nog ging geschoven worden zodat deze eenzelfde beeld zouden krijgen als in de vorige legislatuur. De recent in de gemeenteraad voorgelegde aanpassing van de budgetten 2017 en het meerjarenplan tonen duidelijk aan dat deze voorspelling ondertussen waarheid is geworden. Onderstaande tabel toont tot en met 2017 de werkelijke investeringen en vanaf 2018 de gebudgeteerde investeringen.

Ondertussen werd een eerste verkoop van eigen patrimonia in Jabbeke gerealiseerd.  De verkoop van gronden uit het inbreidingsproject (oude sporthal) bracht 4.2 miljoen euro op. Dit is 1.7 miljoen euro meer dan verwacht. Men zou verwachten dat er nu ruimte is om de uitstaande schuld versneld af te bouwen. Maar buiten de noodzakelijke terugbetaling van een projectlening van 950.000 euro en de gewone periodieke aflossingen worden geen bijkomende schuldaflossing gepland. Dit is een gemiste kans om de jaarlijkse intrestlast, naast de reeds gedane inspanningen via het actief schuldbeheer, nog te doen dalen.
Feit is dat het schepencollege reeds jaren eerder ontvangsten uit de drie grote projecten hoopte te genereren.  Dit om de gemaakte schuldenberg voor het bouwen van het Sport en Cultuur Centrum in Jabbeke vrij snel te kunnen afbouwen.  De uitvoer van deze projecten stokte echter en liep op veel punten spaak. Hierdoor is de Jabbekenaar zoals gewoonlijk het kind van de rekening want in deze legislatuur zal meer dat 4.3 miljoen euro aan interesten betaald worden met belastingsgeld. Of hoe de ‘jackpot’ van het inbreidingsproject verdwijnt in een enorm zinkgat.

Lees meer: Een jaar vóór de verkiezingen

In Juni 2016 werd door de pers reeds een onderzoek gedaan of de gemeentelijke websites duidelijk en overzichtelijk zijn.  Met een score van 6.6/10 was dit voor Jabbeke zeker niet het geval. Wat bovendien opviel tijdens dit onderzoek, was dat de betere sites werden gebouwd door in eGovernment gespecialiseerde bedrijven. Het maken van een goed gestructureerde, duidelijke en overzichtelijke website is dus echt geen job voor om het even wie.  De content aanleveren ligt uiteraard wel in handen van de gemeente.
Dat met de bijkomende investeringsvloed in 2018 hiervoor weer nagelaten wordt een budget uit te trekken is verwonderend.  Een website is nochtans een krachtig medium om een boodschap uit te brengen naar een breed publiek.

In september dit jaar werden alle Vlaamse gemeentewebsites nogmaals gescreend ditmaal op de kwetsbaarheid voor cybercriminelen. Meer bepaald werd onderzocht of er een veilige HTTPS verbinding gebruikt wordt voor het digitaal loket of ook e-loket genaamd.  Als inwoner moet je vaak privacygevoelige informatie invullen. Wanneer die gegevens niet op een veilige manier worden verstuurd, kunnen die in handen vallen van cybercriminelen. Dit met mogelijke identiteitsfraude tot gevolg.

Meer: E-Loket van Jabbeke onveilig

In de gemeenteraad werd tijdens de maand juni het financieel eindresultaat van het boekjaar 2016 ter goedkeuring voorgelegd. Het ziet eruit alsof we sedert 2014 gestaag een zwarte periode afsluiten.

Een periode waarin sedert jaren niet geïnde lokale belastingen noodgedwongen als uitzonderlijk verlies werden geboekt.  Een periode waarin buitensporige investeringen niet alleen de schuldgraad ongezien deed stijgen maar ook de beschikbare eigen middelen tot een dieptepunt deed dalen. Een periode waarin een voorzienbare hoge brandweerfactuur de kosten eensklaps deed exploderen. Tevens een periode waarin de inning van de personenbelasting een voorspelde vertraging opliep wat zorgde voor heel wat minder inkomsten.

Lees verder: Gemeentefinanciën: Positieve trend komt de komende jaren in gevaar

Het schepencollege hield de voorbije jaren de vinger stevig op de knip. Maar met de verkiezingen van 2018 in zicht, lanceert en realiseert de gemeente plots allerhande projecten.
Neem nu de vernieuwing van de kleedkamers en bar van het  Bogaertstadion in Jabbeke. Omdat de huidige installatie inderdaad dringend aan vernieuwing toe was, stemde de N-VA stemde ermee in hier een gemeentelijk budget voor vrij te maken. Een half miljoen om precies te zijn. Amper enkele maanden later vroeg het schepencollege dit bedrag op te trekken naar  750 000 euro. Daar gingen we nog in mee. Maar nu vallen er al offertes in de bus van 1,1 miljoen euro!
De voetbalvereniging uit Varsenare merkte bovendien op dat ook hun club best een vernieuwd hoofdterrein kan gebruiken. In het kader van de gekende wafelijzerpolitiek tussen beide deelgemeenten, verklaarde de bevoegde schepen prompt dat ook dit aan de orde zal komen. Hier en daar nog wat eigen patrimonium verkopen en klaar is kees, redeneert de schepen. Alleen spijtig dat je dit maar één keer kan doen.
 

Vlaanderen Feest, het 11-daagse feest van de Vlaamse Gemeenschap bracht ook dit jaar terug een golf van festiviteiten op gang.  Dit niet alleen als aanloop naar de Vlaamse feestdag maar uiteraard ook op 11 juli 2017 de feestdag zelf.  De website Vlaanderen Feest maakt gewag van heel wat gemeentelijke- en stedelijke evenementen op ongeveer 250 locaties en ook van meer dan 1100 lokale straat-, buurt- of verenigingsinitiatieven overal in Vlaanderen.

Lees meer: Vlaanderen Feest!... maar niet in Jabbeke

In de jongste gemeenteraad (december 2016) werden de aanpassingen aan het budget 2016 en het meerjarenplan 2014-2019 (MJP) voorgelegd ter goedkeuring.  Wat leren ons deze aanpassingen.

Het MJP werd een eerste keer opgemaakt eind 2013.  Toen werden twee prioritaire beleidsdoelstellingen bepaald. Het beperkt houden van de personeelskost en het beheersen van de schuldratio.

Volgens de eerste doelstelling moet de personeelskost beperkt blijven tot 30% van de ontvangsten uit exploitatie.  De schulduitgaven moeten op hun beurt beperkt blijven tot 25% van diezelfde ontvangsten uit exploitatie. Ontvangsten uit exploitatie zijn vooral belastingen en werkingssubsidies die de gemeente ontvangt.  

Bij de voorstelling van het MJP in 2014 merkte ik al op dat deze beleidsdoelstellingen niet getuigen van enige ambitie. Beiden zijn doelstellingen die een verhouding zijn tussen twee getallen. Precies hierdoor zijn ze ook perfect manipuleerbaar. Wanneer de kost dreigt uit de hand te lopen kan je het percentage bijsturen door de ontvangsten wat op te trekken. Dit gebeurde dan ook reeds in 2015 met het doorvoeren van een belastingverhoging die reeds begin deze legislatuur onafwendbaar bleek. 

Dit jaar zien we de personeelskost oplopen tot 4,4 miljoen euro.  Dit is bijna 500.000 euro meer in vergelijking met de start van het MJP.  Maar dankzij de verhoging van de belastingen is de verhouding personeelskost ten opzicht van ontvangsten uit exploitatie nog steeds slechts 26,356%.  Hierdoor blijft de beleidsdoelstelling zonder bijkomende inspanningen perfect in het vizier.

Lees meer: Budgetten: Schepencollege moet weeral bijsturen

De jongste gemeenteraad bevestigt het vermoeden dat het verkiezingsmoment een grote rol speelt in het investeringsbeleid van het college van burgemeester en schepenen te Jabbeke.  Na een aantal jaren van investeringsluwte, besparingen en bovendien verhoging van belastingen acht men de tijd terug rijp om volop te investeren.  Niet zozeer dat men hierbij enkel streeft naar een maximale welvaart voor onze burgers, maar vooral ook naar een optimalisatie van het eigen voordeel. Het college handelt enkel opportunistisch en wil vooral haar mandaat verlengd zien met de volgende verkiezingen. 

Reeds opeenvolgende legislaturen stijgen de gemeentelijke investeringen heimelijk naar een buitengewoon niveau in aanloop naar de verkiezingen. De onderstaande grafiek toont ook een dergelijke onmiskenbare electorale tendens in de omvang van de gemeentelijke investeringen tijdens de vorige en huidige bestuursperiode.

Lees meer: Electorale investeringspiek vangt aan

Op 28 februari verkozen de leden van N-VA Jabbeke een nieuw afdelingsbestuur. Uit alle deelgemeenten van groot-Jabbeke kwamen leden die zondag hun stem uitbrengen.
Nieuwe voorzitter is Tijl Waelput. Hij neemt de fakkel over van gemeenteraadslid Geert Orbie, die geen kandidaat was voor een derde termijn als voorzitter en zich nu ten volle wil focussen op zijn taken als gemeenteraadslid, het voorzitterschap van het arrondissement Brugge-Torhout-Oostkust en de nationale Partijraad. Tijl Waelput was vele jaren voorzitter van N-VA Brugge en zetelt voor N-VA in de West-Vlaamse Provincieraad. Hij woont sinds juni 2014 in Zerkegem waar hij actief is als uitbater van de vakantiewoningen Hoeve de Hagepoorter.

Lees meer: N-VA Jabbeke : Nieuw bestuur